Przejdź do treści strony

JP Morgan

Global Multi-Asset Group – Miesięczne perspektywy inwestycyjne wrzesień 2012 r. 

W polityce monetarnej zaobserwowano gotowość do rozpoczęcia kolejnej rundyzdecydowanego luzowania ilościowego. Jednakże rynki aktywów prawdopodobnie w dużym stopniu uwzględniły już w cenie możliwość wystąpienia tego zdarzenia...

czytaj dalej 

Global Multi-Asset Group – Miesięczne perspektywy inwestycyjne Sierpień 2012 r.

Na  sierpniowych  posiedzenia  Fed,  EBC  i Banku  Anglii  nie  podjęto  żadnych  działań w zakresie  polityki  pieniężnej,  co  wpłynęło  na  jej  uspokojenie.  Przewidujemy,  że  dalsze zdecydowane poluzowanie polityki może nastąpić w przyszłym miesiącu...

czytaj dalej

Global Multi-Asset Group – Miesięczne perspektywy inwestycyjne Maj 2012 r.

Stopień  zaangażowania  państw  europejskich  w programy  oszczędności  fiskalnych  spadł  w obliczu odbywających się wyborów oraz w wyniku braku równowagi politycznej. Zwiększone ukierunkowaniena wzrost byłoby korzystne, jednak występujące ryzyka naruszają równowagę na rynkach obligacji..

czytaj dalej

Global Multi-Asset Group – Monthly Investment Outlook Kwiecień 2012 r.

Fiskalna przepaść, do jakiej pod  koniec roku zbliżą się Stany Zjednoczone, musibudzić coraz większe zaniepokojenie. Gdyby zastosować się do obowiązującegoprawa, efektem zaciskania pasa byłoby zepchnięcie tego kraju z powrotem w recesję w roku  2013...

czytaj dalej

Global Multi-Asset Group – Miesięczne perspektywy inwestycyjne Marzec 2012 r.

Prezes Fed podtrzymał zobowiązanie Rezerwy Federalnej do prowadzenia łagodnej polityki pieniężnej, ale nie zapowiedział zastosowania trzeciego etapu luzowania tej polityki (QE3). Pakiet pomocy dla Grecji i LTRO ograniczyły ryzyko systemowe, ale nie gwarantują pełnego uzdrowienia gospodarczego...

czytaj dalej

Global Multi-Asset Group – Monthly Investment Outlook luty 2012 r.

Decyzja Fed o utrzymaniu zerowych stóp procentowych do końca 2014 r. tworzy warunki sprzyjające poważnym błędom w ocenach gospodarczych, formułowanych czy to przez rynki akcji i obligacji czy też przez sam bank centralny...

czytaj dalej

Global Multi-Asset Group – Miesięczne perspektywy inwestycyjne Styczeń 2012

Podczas gdy w USA obserwujemy rozwój działalności gospodarczej, a w Europie jej stabilizację, w Azji widoczne są oznaki jej spowolnienia. Oczekuje się, że w 2012 roku polityka pieniężna będzie nadal elastyczna. Wydaje się, że wyceny akcji znajdują się aktualnie na atrakcyjnym poziomie w stosunkudo obligacji oraz kredytu i oczekujemy, że w ciągu roku akcje pozwolą osiągnąć lepszy wynik. Oceniając po realnym poziomie rentowności, wyceny obligacji nadal pozostają słabe...

czytaj dalej

Przegląd rynku - listopad 2011

Wpaździerniku nastąpiły silne wzrosty akcji. Był to pod tym względem najlepszymiesiąc od 2009 roku. Wyniki były lepsze niż dla obligacji rządowych. Z natury akcjespółek o małej kapitalizacji osiągnęły lepsze wyniki niż akcje spółek o dużej kapitalizacji,awzrostprzewyższył wartość. Na kursy akcji - zarówno na rynkach rozwiniętych, jak iwschodzących - korzystnie wpłynęła informacja o pakiecie pomocowym w strefie Euro...

czytaj dalej

Rynki - przegląd i tematyka - kwiecień 2011

Omawiany kwartał okazał się obfitujący w wydarzenia, gdzie rozwinięte rynki akcji osiągnęły lepszy wynik od zarówno obligacji rządowych oraz wschodzących rynków akcji. Indeks MSCI World wzrósł
o 3,6%, a Indeks Globalny Obligacji JPMorgan spadł o 0,6%...

czytaj dalej

Rynki - przegląd i tematyka - marzec 2011

W lutym, rynki akcji na świecie nadal osiągały lepsze wyniki niż obligacje rządowe. MSCI World Index wzrósł o 3,0%, a Indeks Globalny Obligacji JPMorgan znajdował się przez miesiąc na tym samym poziomie (oba wyrażone w walucie miejscowej)...

czytaj dalej

Rynki - przegląd i tematyka - luty 2011

Rok 2011 zaczął się na światowych rynkach akcji zwyżką, będącą kontynuacją wzrostu obserwowanego pod koniec 2010 roku, wspieraną kilkoma dobrymi publikacjami wskaźników wyprzedzających koniunkturę w krajach rozwiniętych oraz ogólnie dobrymi wynikami spółek w czwartym kwartale...

czytaj dalej

Prognoza dla Azji - styczeń 2011

Rynki azjatyckie działały w 2010r. w warunkach umiarkowanej koniunktury, co pomogło im uzyskać lepsze wyniki niż rynkom rozwiniętym. Pomimo różnych przeszkód dla wzrostu, na początku 2011r. region wciąż...

czytaj dalej

Instrumenty dłużne rynków wschodzących - styczeń 2011

Kraje rynków wschodzących (RW) wkraczają w rok 2011 z silniejszą pozycją gospodarczą i budżetową niż w rok 2010. Od czasu kryzysu finansowego rynki wschodzące napędzały globalny wzrost gospodarczy, w przeciwieństwie do powolnego wzrostu...

czytaj dalej

2011: Kolejny krok

Gdy stan gospodarek rynków rozwiniętych poprawia się a kraje rynków wschodzących prą do przodu,
rok 2011 powinien oferować kuszące zwroty z akcji. Inwestorzy szukający trwalego zysku staną przed wyzwaniem jakim jest rosnący rynek...

czytaj dalej