Przejdź do treści strony

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia turystycznego

Kończy się sezon urlopowy - dla niektórych z nas letnie wojaże są już tylko miłym wspomnieniem. Niestety osoby, którym podczas urlopu przydarzył się przykry wypadek, być może nadal borykają się z problemem uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania. Kiedy towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia?

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne, a więc to ubezpieczyciel ustala zasady swojej odpowiedzialności. Dlatego decydując się na podpisanie umowy, musimy mieć na uwadze, że nie dostaniemy odszkodowania w każdym przypadku. Zdarzają się sytuacje, które zasadniczo wskazują na brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Z ochrony wyłączone są zdarzenia, które wystąpiły:

 • w stanie po spożyciu przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających;
 • w związku z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych (łamanie prawa);
 • na skutek rażącego niedbalstwa;
 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego;
 • podczas transportu w warunkach niezapewniających bezpieczeństwa;
 • na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Koszty leczenia i usługi assistance –  koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju zamieszkania. W zakres ochrony wchodzą przede wszystkim konsultacje medyczne, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, badania pomocnicze zlecone przez lekarza, pobyt w szpitalu tj. leczenie, zabiegi, operacje, transport medyczny do przychodni lub szpitala. Pamiętajmy jednak, że w przypadku kosztów leczenia oraz usług assistance występuje szereg wyłączeń, które spowodują, że nie otrzymamy odszkodowania.

Najczęstsze wyłączenia w OWU:

 • za koszty poniesione przez ubezpieczonego bez wcześniejszego skontaktowania się z centrum alarmowym ubezpieczyciela, chyba że skontaktowanie się nie było konieczne lub nie było możliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego;
 • leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do kraju;
 • wyjazdy w celu planowanego leczenia oraz powikłań związanych z tym leczeniem;
 • za koszty leczenia, jeśli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej;
 • leczenie chorób przewlekłych - istnieje możliwość ubezpieczenia osób chorujących przewlekle, jednakże niezbędne jest poinformowanie o tym ubezpieczyciela i dopłacenie dodatkowej składki;
 • koszty leczenia  jeżeli powstały w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu  - istnieje możliwość wykupienia dodatkowego zakresu ochrony za uprawianie sportów - zwyżka składki;
 • naprawa i zakup protez (w tym dentystycznych), okularów, z wyjątkiem ich naprawy lub zakupu bezpośrednio po wypadku za granicą;
 • koszty leczenia w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego niezwiązanego z koniecznością udzielenia natychmiastowej pomocy;
 • koszty leczenia jeżeli powstały w przypadku usiłowania albo popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;
 • ciąża oraz wszystkie jej konsekwencje i komplikacje, poronienie, poród po 32 tygodniu - ale niektórzy ubezpieczyciele mogą pokryć część poniesionych wydatków, włączając w zakres kosztów leczenia np. jedną konsultację lekarską i ewentualny transport do placówki medycznej - limit do 100euro (PZU); leczenie powikłań ciąży, które wystąpiły przed 32 tygodniem ciąży - limit 800zł (HDI); koszty leczenia do 1000 euro (Allianz);
 • sztuczne zapłodnienie lub inne leczenie bezpłodności oraz koszty środków antykoncepcyjnych;
 • epilepsja, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania (w tym nerwice);
 • koszty leczenia związane z chorobami wenerycznymi, chorobami wynikającymi z zakażenia wirusem HIV, chorobami tropikalnymi i epidemiami;
 • leczenie sanatoryjne, profilaktyczne, rehabilitacje, fizjoterapia i zabiegi ze wskazań estetycznych - operacje plastyczne.

Bagaż podróżny - definicja bagażu podróżnego w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest inna, ale istnieje część, która jest wspólna: mianowicie są to rzeczy należące do ubezpieczonego.

Wyjeżdżając w podróż, zabieramy ze sobą bardzo dużo rzeczy, ale mimo powyższej, wspólnej dla każdego ubezpieczyciela definicji, za pewne należące do nas przedmioty i rzeczy wartościowe nie otrzymamy zwrotu kosztów.  Są to m.in.:

 • pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, bony towarowe;
 • bilety, karty kredytowe;
 • biżuteria, przedmioty ze stali i kamieni szlachetnych, zegarki;
 • dzieł sztuki, zbiory kolekcjonerskie;
 • instrumenty muzyczne;
 • sprzęt komputerowy, sportowy, medyczny (nawet leki);
 • dane, programy komputerowe, gry;
 • przenośny sprzęt audiowizualny, telefony komórkowe, nośniki dźwięku i obrazu – czasami wyłączone są kamery i aparaty fotograficzne, ale jasno sprecyzowane są zasady, w jaki sposób należy je transportować i zabezpieczać;
 • okulary, szkła kontaktowe;
 • przedmioty w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności również za szkody w bagażu:

 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorobionych kluczy;
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników;
 • do wysokości np. 10 euro – franszyza integralna obowiązuje również w ubezpieczeniach turystycznych;
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, bądź utracie posiadanych rzeczy w związku z  ich używaniem;
 • powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia mienia przez organa celne lub inne władze;
 • niezgłoszone policji lub przewoźnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym najczęściej nie obejmuje:


 • szkód wyrządzonych umyślnie;
 • szkód wyrządzonych osobom bliskim;
 • szkód spowodowanych przez jakiekolwiek pojazdy o napędzie silnikowym;
 • wszelkiego rodzaju kar pieniężnych – np mandatu, kary administracyjnej, grzywny sądowej, itp.;
 • szkód powstałych przy wykonywani czynności niezwiązanych z życiem prywatnym;
 • szkód powstałych na skutek podróżowania statkami powietrznymi, z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku naturalnym;
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.


źródło: turystyczne.ubezpieczenie.com.pl/ Magdalena Lis