Przejdź do treści strony

Kto powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Bardzo często, jeśli mówimy o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, od razu na myśl przychodzi nam polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to najpopularniejsze obowiązkowe ubezpieczenie tego typu - jednak nie jedyne.

Polisy obowiązkowe charakteryzują się istnieniem prawnego obowiązku (nakazu) zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego nie mogą odmówić zawarcia takiej polisy.

W Polsce obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej powinien posiadać:

 • właściciel pojazdu mechanicznego

  W tym przypadku polisa zapewnia posiadaczowi pojazdu ochronę ubezpieczeniową w  przypadku, gdy ten wyrządzi szkodę związaną z ruchem pojazdu osobie trzeciej. Przez pojęcie szkoda należy rozumieć: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie obejmuje pojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle. Zakład ubezpieczeń pokrywa również szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadunku i rozładunku samochodu, podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas garażowania, a także szkody spowodowane przez kierowcę nie będącego właścicielem pojazdu.
 • rolnik

  OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik jest obowiązany do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

  OC budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Z tytułu tego ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Nie są objęte ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych: budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów oraz namioty i tunele foliowe.
 • poszczególne grupy zawodowe

  Podczas wykonywania swojego zawodu można wyrządzić nieumyślna krzywdę osobie trzeciej. Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. Poszkodowany może zażądać odszkodowania finansowego za spowodowaną szkodę. W takiej sytuacji pieniądze wypłaci towarzystwo. Podstawą do zawarcia umowy z towarzystwem są uprawnienia ubezpieczonego do wykonywania danego zawodu. Polisę OC powinni posiadać m. in. doradcy podatkowi, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, adwokaci, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, lekarze oraz aptekarze.

źródło: ubezpieczenie.com.pl/ OZ