Przejdź do treści strony

Polacy o służbie zdrowia

Europ Assistance we współpracy z Instytutem Badawczym Cercle Sante przeprowadziła  badanie Health Barometre  dotyczące oceny służby zdrowia wśród dorosłych mieszkańców Niemiec, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Wśród wymienionych krajów Polacy najgorzej oceniają system opieki zdrowotnej w swoim  kraju.

Polacy w większości (80%) ocenili służbę zdrowia jako słabą lub średnią. Jedynie 17% ankietowanych oceniło stan opieki medycznej w Polsce jako dobry, 2% jako bardzo dobry. Wśród badanych krajów, podobne wyniki zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych i Włoszech, gdzie odpowiednio 27% i 24% badanych oceniło stan służby zdrowia jako słaby. Najlepszy system opieki medycznej posiadają Austriacy. Prawie połowa z nich ocenia bardzo dobrze opiekę medyczną w swoim kraju.

Ankietowani podczas badania wskazali największe obawy związane ze służbą zdrowia. Większość Polaków  (90%) obawia się wydłużenia czasu oczekiwania na wizytę lekarską. Na drugim miejscu Polacy wskazują ryzyko infekcji w szpitalach oraz błędy medyczne (76% badanych). Na kolejnym miejscu znajduje się deficyt wykwalifikowanych lekarzy (wskazane przez 60% polskich respondentów). Podobny podział prezentują Brytyjczycy, którzy najbardziej obawiają się błędów medycznych (84%) oraz ryzyka nabycia infekcji w szpitalach (87%). Najmniej obaw związanych ze służbą zdrowia mają obywatele Austrii. Wśród nich, jedynie 34% obawia się wydłużenia czasu oczekiwania na konsultację medyczną, 25% braku wykwalifikowanych lekarzy, zaś 21% ryzyka zakażenia i błędów lekarskich.

Badani pytani o najlepsze według nich rozwiązanie, które służyłoby poprawie stanu opieki medycznej w ich kraju, wskazywali zarówno podniesienie składek obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, jak również składek ubezpieczenia dodatkowego prywatnego. 30% Polaków opowiedziało się za podniesieniem ubezpieczenia dodatkowego, 28% za podniesieniem składki obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zaś 26% gotowych byłoby płacić za każdą usługę medyczną indywidualnie. Wśród wszystkich badanych, jedynie Szwedzi w większości (60%) opowiedzieli się za podniesieniem składki obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Większość Polaków (75%) uważa, że obecny system opieki zdrowotnej nie gwarantuje równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich obywateli. Podobne wyniki zaobserwowano w Niemczech (70%), Stanach Zjednoczonych (66%) oraz Szwecji (62%). Inne zdanie na temat równości dostępu do opieki medycznej mają Brytyjczycy i Austryjacy. Ponad połowa badanych z tych krajów jest przekonana, że opieka medyczna jest dostępna dla wszystkich w równym stopniu.  Jednakże to Szwedzi w większości (72%) opowiedzieli się za podniesieniem składek na ubezpieczenie zdrowotne by zagwarantować równy dostęp do opieki medycznej w ich kraju. Większość (54%) Polaków była przeciwna temu rozwiązaniu.

Zarówno Europejczycy jak i Amerykanie gotowi są wyjechać za granicę by uzyskać lepszą opiekę medyczną. We wszystkich badanych krajach, ponad połowa ankietowanych zgodziłaby się wyjechać na operację do chirurga specjalisty, niż oddać się w ręce chirurga ogólnego w miejscu zamieszkania. Większość Polaków (57%) również wyjechałoby za granicę, szczególnie jeśli cena byłaby niższa, przy zachowaniu tej samej jakości usług. Jednakże dla Francuzów (82%), Austryjaków (75%) i Amerykanów (75%) cena usług medycznych za granicami kraju nie gra roli. Nie zgodziliby się oni bowiem na wyjazd, jeśli jakość usług byłaby podobna jak w ich kraju, a cena niższa.

Badanie Health Barometre sprawdziło również popularność Internetu jako źródła informacji medycznych. Najczęściej korzystają z niego Szwedzi (67%), Amerykanie (66%) i Niemcy (62%). Ale również Polacy (54%) i Austryjacy (58%) często wykorzystują Internet do konsultacji medycznych. Ponad połowa Francuzów i Włochów nigdy nie wykorzystała zasobów Internetu do sprawdzenia informacji zdrowotnych. Ponad połowa Polaków (56%) nie konsultuje z lekarzem treści pozyskanych w sieci. Odwrotnie do Niemców (90%), Szwedów (91%) i Austryjaków (80%), którzy weryfikują informacje z Internetu z przedstawicielami służb medycznych.

Ankietowani spytani zostali również o ich opinię na temat rozwoju konsultacji medycznych on-line. Jedynie w większości Szwedzi (78%) opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Wśród Polaków, 41% było za rozwojem takich usług. Natomiast aż 87% Francuzów, 75% Niemców i 61% Austryjaków była przeciwna usługom konsultacji medycznych on-line.  

Badanie Health Barometre sprawdziło również nastawienie ankietowanych do profilaktyki w ich krajach. W porównaniu do innych krajów, najwięcej Polaków (46%) zgodziłoby się dopłacać do funduszu zdrowotnego by zapobiegać epidemiom infekcji i chorób. Podobnie myślą jedynie Włosi (36%), zaś Austryjacy na profilaktykę wydawaliby mniej pieniędzy (37%).

Ankietowani wypowiadali się również na temat opieki zdrowotnej zapewnianej osobom starszym i niesamodzielnym. W Polsce opieka ta jest oceniana w 82% jako słaba. Jedynie 15% Polaków ocenia dobrze opiekę nad osobami starszymi. W Austrii natomiast 65% badanych ocenia system opieki nad osobami starszymi dobrze i bardzo dobrze. Jest to najwyższy wynik na tle innych krajów.

Respondenci opowiadali się również za rodzajem opieki dla osób starszych. We wszystkich krajach, oprócz Szwecji, większość badanych była za domową opieką dla niesamodzielnych osób w podeszłym wieku. Natomiast 51% Szwedów było za skierowaniem ich do specjalistycznych domów opieki. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się również 25% Polaków.

Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej osobom starszym wiąże się ze zmianą dotychczasowych systemów finansowania takiej pomocy. 64% Polaków przyznało, że warto wprowadzić ubezpieczenie obowiązkowe z ubezpieczeniem prywatnym, pokrywanym w części przez rodziny tych osób. Za całkowitym finansowaniem opieki przez państwo opowiedziało się 31% Polaków. Wyniki te nie różnią się na tle innych badanych krajów.

Respondenci z pozostałych krajów wskazać mieli również najlepszy według nich system opieki zdrowotnej spośród krajów biorących udział w badaniu. Według wszystkich badanych, najlepsza opieka medyczna oferowana jest we Francji (67%) i Szwecji (50%), najgorsza w Polsce (0 wskazań).

Badanie Health Barometre organizowane jest corocznie od 2006 roku. W ubiegłym roku po raz pierwszy do badania włączona została Polska. Odpowiedzi polskich respondentów nie różnią się znacząco od odpowiedzi uzyskanych w zeszłym roku.

źródło: zdrowotne.ubezpieczenie.com.pl