Przejdź do treści strony

Polisa turystyczna a EKUZ - porównanie

Gdy planujemy wyjazd za granicę, mamy dwie możliwości - wykupić prywatną polisę turystyczną bądź udać się do NFZ po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jakie są między nimi różnice, gdzie która obowiązuje, a także jakie są największe wady i zalety obydwu tych rozwiązań?

Prywatne polisy turystyczne

To bardzo tania forma zabezpieczenia siebie i swoich bliskich na czas wakacyjnego wyjazdu przed - niejednokrotnie olbrzymimi - kosztami, które są wynikiem choroby, wypadku czy śmierci podczas zagranicznego wyjazdu. Najważniejsze, aby suma ubezpieczenia była adekwatna do wysokości kosztów leczenia w danym kraju. Zakres terytorialny obejmuje na ogół dwie strefy: Europa wraz z krajami Basenu Morza Śródziemnego lub cały świat.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Niezbędne minimum - dokument, który uprawnia do korzystania z państwowej służby zdrowia na takich samych zasadach, jakim podlegają obywatele kraju, w którym przebywamy. EKUZ obowiązuje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Oto lista tych państw:

 

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Porównanie EKUZ i polisy turystycznej:

Porównanie

EKUZ

POLISA TURYSTYCZNA

Koszt

Jest bezpłatna

Cena uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia i rejonu, w który się wybieramy.

Kto może się starać

Osoby ubezpieczone w NFZ (pracownicy, osoby z własną działalnością, emeryci, renciści, rolnicy, bezrobotni; osoby ubezpieczone jako członkowie rodziny) ; osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy; nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP; osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia.

Każdy obywatel RP może wykupić polisę (niepełnoletnie osoby musi ubezpieczyć osoba dorosła i występować w polisie jako ubezpieczający). Za osoby mające powyżej 75 lat stosuje się w polisach zwyżkę lub odmawia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Pokrycie kosztów leczenia

Pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach, które mają umowy z odpowiednikiem naszego NFZ. Refundacja niektórych lekarstw. W wielu krajach obowiązuje tzw. współodpłatność (część pieniędzy za leczenie musimy pokryć z własnej kieszeni).

Pełne pokrycie kosztów leczenia (chyba, że w OWU zaznaczono limity - np. 100 euro stomatolog czy wyłączono z zakresu ochrony ciążę). Jeśli jesteśmy chorzy przewlekle (np. na cukrzycę, astmę, nowotwory, choroby układu krążenia czy nerek) i nie zaznaczymy tego w polisie, towarzystwo nie zapłaci za nasze leczenie związane z tą chorobą.

Transport medyczny do Polski

Nie jest pokrywany w ramach EKUZ

Polisa pokrywa transport medyczny lub transport zwłok do kraju.

Inne świadczenia

brak

Możliwe wykupienia dodatkowych opcji:
- następstwa nieszczęśliwych wypadków;
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- koszty ratownictwa i poszukiwania;
- ubezpieczenie bagażu; i inne.

Jak długo działa ubezpieczenie

2 miesiące, licząc od końca miesiąca, za który została odprowadzona ostatnia składka na ubezpieczenie zdrowotne.
- Dla wyjeżdżających do pracy - do czasu podjęcia zatrudnienia;
- Studenci - do końca semestru lub nauki;
- Bezrobotni - 30 dni;
- Emeryci - 5 lat;
- Renciści - na czas przyznanego świadczenia, jednak nie dłużej niż 5 lat.

Polisa krótkoterminowa działa na czas zawarcia umowy - maksymalnie rok, zwykle wykupywana jest na tydzień, dwa. Polisa roczna obejmuje ochroną każdy wyjazd zagraniczny, który trwa nie dłużej niż 30 dni (w niektórych polisach okres ten może być ustalony na 45 lub 60 dni).

Jak nabyć

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie NFZ. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów: osobiście, faksem lub pocztą.

Polisę można kupić u pośrednika ubezpieczeniowego lub online (np. Elvia, Signal Iduna, Europejskie, Allianz, IHI, Generali). Jeśli kupujemy polisę przez Internet, należy opłacić ją przelewem i wydrukować dokument, który przyjdzie na e-mail.

Podsumowując:

EKUZ

Zalety:

 • Jest bezpłatna;
 • Brak górnych limitów kosztów leczenia;
 • Pokrycie kosztów niezależnie od przyczyny, dla której jesteśmy leczeni (wypadek podczas uprawiania sportu, podczas pracy, nasilenie objawów przewlekłej choroby etc. - w prywatnej polisie, jeśli nie wykupiło się zwyżki, koszty leczenia będziemy musieli pokryć sami);

Wady:

 • Obowiązuje tylko w wybranych krajach;
 • Można się leczyć tylko w placówkach, które podpisały umowy z odpowiednikiem naszego NFZ;
 • Nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju;
 • W zależności od kraju, do którego jedziemy, należy liczyć się z możliwością częściowych dopłat do leczenia lub do leków (na takich samych zasadach jak inni obywatele);

UWAGA!
EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w danym kraju opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

POLISA:

Zalety:

 

 • Można ją wykupić na dowolny rejon świata;
 • W polisie zawarte jest ubezpieczenie assistance - w razie potrzeby osoba z infolinii wskaże najbliższą placówkę medyczną, zorganizuje pomoc, skontaktuje się z rodziną w kraju etc.;
 • Możemy korzystać z placówek zarówno prywatnych, jak i państwowych;
 • Polisa pokrywa transport medyczny do kraju lub sprowadzenie zwłok - a koszty te są zazwyczaj olbrzymie;
 • Oprócz kosztów leczenia, można wykupić opcje dodatkowe - NNW, OC, ubezpieczenie bagażu; pokrycie kosztów ratownictwa oraz poszukiwania i inne;

Wady:

 

 

 • Płatna;
 • Jeśli jedziemy np. na kilka miesięcy, polisa może być naprawdę droga. Wersje ubezpieczenia rocznego (o wiele tańsze) są dla osób, które wyjeżdżają za granicę często, ale na krótko (polisa działa przez pierwsze 30-60 dni);
 • Za uprawianie sportów, choroby przewlekłe, podeszły wiek czy wyjazd do pracy musimy zapłacić wyższą składkę - nawet o kilkaset procent (w przypadku chorób przewlekłych);
 • Po powrocie do kraju może się okazać, że towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, a koszty musimy pokryć z własnej kieszeni (oczywiście może to wynikać z naszego niedopatrzenia czy niewiedzy);
 • Towarzystwa na ogół zawężają zakres ochrony dla kobiet w ciąży (najczęściej do 32 tygodnia ciąży);
 • Polisa nie pokryje niczego więcej, ponad to, co jest konieczne - czyli: jesteśmy leczeni tylko do momentu, gdy jest możliwy nasz transport do kraju, by tam kontynuować leczenie w ramach NFZ;

Źródło: Ubezpieczenie.com.pl/Magdalena Vogt-Komorowska