Przejdź do treści strony

Problem z odszkodowaniem z OC lub Autocasco

 

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? Sprawdź, z jakich powodów może to zrobić. Ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych i Ogólne Warunki Ubezpieczeń precyzują sytuacje, w których towarzystwo jest zwolnione z odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

OC


Przy OC zasady dotyczące wypłaty odszkodowania są jasne - regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku.

Musimy pamiętać o tym, że jest duża różnica między ubezpieczeniem obowiązkowym a dobrowolnym, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych działa także jeśli:

 • szkoda została wyrządzona umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
 • szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków - w takim przypadku ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Zgodnie z ustawą natomiast ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu; dotyczy to również sytuacji, gdy posiadacz pojazdu, którym szkoda  została wyrządzona, jest równocześnie posiadaczem lub współwłaścicielem pojazdu, w którym szkoda została wyrządzona;
 • wyrządzone samemu sobie;
 • w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialnym za powstałą szkodę jest posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, różnego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

AC

W przypadku Auto Casco sprawa zaczyna się komplikować. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, co w praktyce oznacza, że to zakłady ubezpieczeń określą zakres ubezpieczenia oraz proces likwidacji szkody (oczywiście każdy zakład ubezpieczeń obowiązują przepisy kodeksu cywilnego), a wyłączeń od odpowiedzialności jest cała lista. Najczęstsze wyłączenia, czyli kiedy ubezpieczyciel na pewno nie wypłaci odszkodowania:

 • szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu;
 • szkody powstałe podczas kierowania pod wpływem alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, itp.;
 • gdy kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku drogowego;
 • gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego - niektóre zakłady ubezpieczeń złagodziły to wyłączenie, mianowicie odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli pojazd nie miał ważnego badania technicznego, ale tylko w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na wystąpienie zdarzenia; w przypadku tego wyłączenia Rzecznik Ubezpieczonych ma częste zastrzeżenia, ponieważ badanie techniczne nie ma wpływu na szkodę podczas postoju np. gdy na dach spadnie konar z drzewa bądź padający grad uszkodzi karoserię - mimo to zakłady ubezpieczeń wykorzystują ten zapis do stwierdzenia odmowy wypłaty odszkodowania;
 • spowodowane działaniami wojennymi - przepis martwy, ale w razie wojny odszkodowanie nie zostanie wypłacone;
 • gdy pojazd był używany na rzecz wojska, brak udział w blokadach dróg, w akcjach protestacyjnych lub w innych podobnych zdarzeniach;
 • szkody eksploatacyjne;
 • szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
 • gdy pojazdy wykorzystywane są do nauki jazdy, jazd wyścigowych lub konkursowych, do  treningów, do odpłatnego przewozu osób, użytkowane jako rekwizyt - wiele firm ubezpieczeniowych przyjmuje tego typu pojazdy do ubezpieczenia, ale wiąże się to z dużą zwyżką w składce;
 • w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 km/h lub więcej - nie nastąpi odmowa, ale zmniejszenie odszkodowania ;
 • za szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii - w niektórych zakładach ubezpieczeń istnieje możliwość rozszerzenia AC o ten zakresu, ale wiąże się to ze zwyżką w składce.

Kradzież pojazdu i jego części  - odmowa wypłaty odszkodowania - najczęstsze wyłączenia:

 • jeżeli kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając w środku kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed osobami trzecimi;
 • jeśli kierowca opuścił pojazd, a nie zabezpieczył go w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomił wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane przy zawarciu umowy;
 • szkody powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu;
 • radioodtwarzacz - szkody powstałe wskutek włamania lub kradzieży w przypadku, gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano z należytą starannością zabezpieczenia wyjmowanego panela lub odbiornika;
 • szkody powstałe w wyposażeniu nieokreślonym we wniosku;
 • za szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii - w niektórych zakładach ubezpieczeń istnieje możliwość rozszerzenia AC o ten zakresu, ale wiąże się to ze zwyżką w składce;
 • jeśli szkoda nie zostanie zgłoszona w terminie oraz w sposób określony w OWU;
 • jeśli nie dostarczymy ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu, wszystkich kompletów kluczyków(kart), wyjmowanego panela lub odbiornika radioodtwarzacza - chyba, że kradzież pojazdu nastąpiła w wyniku rozboju.

Zmniejszenie odszkodowania:

Towarzystwa ubezpieczeniowe tak konstruują Ogóle Warunki Ubezpieczeń, aby zabezpieczyć swoje interesy w razie ewentualnej szkody, której konsekwencją byłaby wypłata odszkodowania. Stosowane są często udziały własne oraz franszyza integralna.  

Franszyza integralna - jest to kwota, od której ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie (jeśli kwota odszkodowania jest niższa niż określona franszyza, odszkodowanie nie przysługuje); np mamy porysowane drzwi, zgłaszamy szkodę - franszyza integralna u ubezpieczyciela X wynosi 500 zł - rzeczoznawca oszacowuje szkodę na 499 zł - nie otrzymamy odszkodowania, ale jeśli szkoda oszacowana by była na 501 zł, to odszkodowanie zostanie wypłacone.

Udział własny -  część szkody pokrywana przez ubezpieczonego:

 • obliczany jako % sumy ubezpieczenia lub jako % odszkodowania;
 • obligatoryjny (bez możliwości odstąpienia) lub dobrowolny (wybrany przez ubezpieczającego);
 • w przypadku kilku udziałów własnych każdy obliczany jest od tej samej kwoty tzn. od sumy ubezpieczenia lub od kwoty odszkodowania przed potrąceniem udziału własnego.

Amortyzacja części - koszty części zamiennych w niektórych wariantach ubezpieczenia AC wyliczane są z uwzględnieniem procentowego pomniejszenia wartości części w zależności od okresu eksploatacji pojazdu

źródło: komunikacyjne.ubezpieczenie.com.pl/ Magdalena Lis