Przejdź do treści strony

Pułapka podwójnego OC po kupnie samochodu

Przypadek:

Pani Anna kupiła używany samochód. Ponieważ nie odpowiadała jej oferta firmy X, w której poprzedni właściciel ubezpieczył samochód, pani Anna postanowiła od razu po zakupie samochodu zrezygnować z tamtej polisy i wykupić nową u ubezpieczyciela Y. Złożyła więc pisemne wypowiedzenie do firmy X. „Pismo dostarczyłam w terminie. Powołałam się nawet na artykuł ustawy. Sądziłam więc, że nie będzie problemu..." Jakież było zdziwienie pani Anny, gdy okazało się, że umowa nie została rozwiązana...

Problem z artykułem ustawy

Jeśli kupimy używany samochód, wraz z autem przechodzi na nas polisa OC, przypisana do tego pojazdu. Nowy właściciel ma prawo w ciągu 30 dni zmienić ubezpieczyciela. Aby to zrobić, należy oczywiście złożyć do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiedzenie umowy.

Ważne jest jednak nie tylko przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, ale także powołanie się na odpowiedni paragraf ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Większość osób, składając wypowiedzenie, powołuje się w nim na art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Tymczasem artykuł ten mówi o zakończeniu polisy po okresie 12 miesięcy, na który była zawierana - nie o natychmiastowej rezygnacji w przypadku zmiany właściciela pojazdu.

Zgodnie z oświadczeniem klienta przyjmujemy, że wypowiada umowę w trybie art. 28. Zakład ubezpieczeń nie może „domyślać się" jakie są intencje klienta, tylko musi wykonywać jego dyspozycje - podaje AXA.
A dyspozycja klienta, który powołuje się na art. 28 ustawy, to utrzymanie ważności polisy u danego ubezpieczyciela aż do terminu końca dwunastomiesięcznej umowy. W taki sam sposób, jak AXA, interpretują sytuację także inni ubezpieczyciele: Generali, Allianz, Warta, Aviva...

Aby po kupieniu samochodu skutecznie rozwiązać umowę OC z towarzystwem ubezpieczeniowym, w złożonym wypowiedzeniu należy powołać się na art. 31, ust. 1 rzeczonej ustawy, w którym czytamy:

"Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od daty nabycia pojazdu mechanicznego".

Spośród towarzystw zapytanych o interpretację przedstawionej sytuacji (złożenie wypowiedzenia po zakupie pojazdu z powołaniem się na niewłaściwy artykuł ustawy), jedynie Uniqa przyjęła korzystną dla klienta postawę: "Jeżeli wypowiedzenie jest złożone przez nabywcę w terminie 30 dni od daty zakupu pojazdu, traktujemy je jako wypowiedzenie złożone zgodnie z Art. 31 Ustawy chyba, że nabywca wyraźnie wskaże datę z jaką chce, aby umowa OC uległa rozwiązaniu. Jeżeli wypowiedzenie jest złożone przez nabywcę po terminie 30 dni od daty zakupu pojazdu, traktujemy je jako wypowiedzenie złożone zgodnie z Art. 28 Ustawy".

Termin końca polisy

Ustawodawca określa także termin, z jakim polisa traci ważność, jeśli zostanie właściwie wypowiedziana:

"W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego".

Uwaga na termin zakończenia ochrony

Czasem dwa terminy: 30-dniowy, po kupnie pojazdu i 12-miesięczny, zakończenia zawartej przez poprzedniego właściciela polisy, nakładają się na siebie. Taka sytuacja może prowadzić do komplikacji.

"Jeżeli (klient - przyp. red.) wypowiedział umowę w terminie 30 dni po zakupie samochodu, ale przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia wskazanego na polisie, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia wskazanym na polisie - podaje AXA.

Zgodnie z powyższym, jeśli kupiliśmy samochód 1 kwietnia, 12-miesięczna polisa OC kończy się 15 kwietnia, a wypowiedzenie złożyliśmy 9 kwietnia, to, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami AXA, ochrona będzie trwała tylko do 15 kwietnia. Warto o tym pamiętać, by nie doszło do przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, czyli do sytuacji, gdy z jednej polisy już zrezygnowaliśmy, a drugiej jeszcze nie zawarliśmy!

Nałożenie się terminów

Okoliczności wypowiedzenia umowy jeszcze bardziej się komplikują, jeśli nowy właściciel samochodu nie zdążył przesłać wypowiedzenia umowy, a właśnie minął termin obowiązywania 12-miesięcznej polisy.

Czy w takie sytuacji, zgodnie z art. 28 ustawy, polisa przedłuży się automatycznie na 12 miesięcy? Czy też, zgodnie z art. 31 tej samej ustawy, nabywca pojazdu ma na wypowiedzenie 30 dni i nawet po terminie końca poprzedniej polisy może zmienić ubezpieczyciela?

Ustawa tego niestety nie precyzuje. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują więc w takich przypadkach swoje wewnętrzne regulacje.

Stanowiska towarzystw

O ile przed końcem okresu ubezpieczenia nabywca nie wypowie umowy, przedłuża się ona na kolejne 12 miesięcy" - informuje Aleksandra Smolarska z Generali.

Podobne regulacje stosuje także Allianz i Aviva. To drugie towarzystwo interpretuje treść ustawy w następujący sposób: „Art. 31. mówi, iż nabywca ma 30 dni na wypowiedzenie umowy OC, ale zaznacza też, że art. 28. stosuje się odpowiednio. Art. 28 mówi jednoznacznie kiedy można wypowiedzieć umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - na jeden dzień przed końcem umowy. Tak więc jeśli nabywca ma okres krótszy niż 30 dni do końca umowy, obowiązuje go artykuł  28.  Jeśli polisa nie zostanie wypowiedziana, przedłuży się".

Bardzo precyzyjnej analizy tego problemu dokonała Warta. "Wypowiedzenie może (zgodnie z literalną wykładnią art. 31 ust. 1 ustawy) dotyczyć tylko tej umowy, w okresie obowiązywania której nastąpiło nabycie pojazdu" dowodzi Janusz Krukar, Starszy Ekspert w Departamencie Ubezpieczeń Indywidualnych TUiR Warta. Zajęcie innego stanowiska powodowałoby wg. Warty liczne problemy, m.in. kolidowałoby z literą prawa, ponieważ umożliwiałoby właścicielom pojazdów zawieranie krótszych niż 12-miesięczne umów OC - a na to ustawa nie zezwala.

Uniqa na plus

Całkowicie inaczej do analizowanego problemu odnosi się TU Uniqa, kolejny raz odznaczając się pro-kliencką postawą.

Nabywca pojazdu ma zawsze 30 dni na podjęcie decyzji odnośnie tego, czy chce kontynuować umowę OC zawartą przez zbywcę pojazdu czy też chce tę umowę wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę OC". 

Jeśli 12-miesięczna umowa zakończyła się przed upływem 30 dni od momentu zakupu samochodu, zostaje ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy, ale nowy właściciel nadal ma prawo do wypowiedzenia tej automatycznie przedłużonej umowy w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu.

Jeżeli nabywca korzysta z tego uprawnienia i wypowiada umowę ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu, to w takim przypadku rozwiązaniu ulega automatycznie wznowiona umowa, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty składki za okres, w którym UNIQA TU SA udzielało ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z automatycznego wznowienia polisy OC" - czyli składki za te dni, kiedy obowiązywała nowa, przedłużona polisa.

Korzystnie także w AXA

Gdy nabywca składa wypowiedzenie w terminie 30 dni od daty zakupu samochodu, ale po terminie obowiązywania polisy 12-miesięcznej, zgodnie z art. 28 ustawy polisa OC jest  przez TU AXA wznawiana z automatu. Ale:

  • jeśli nabywca podpisał umowę z inną firmą ubezpieczeniową na kolejne 12 miesięcy i przesłał do AXA kopię nowej polisy wraz z wypowiedzeniem umowy z AXA, wówczas polisa odnowieniowa z AXA jest rozwiązywana z datą rozpoczęcia ochrony w innym towarzystwie, a klient nie jest obciążony składką za tę odnowieniową polisę. AXA ma bowiem dowód, że klient jest objęty ochroną przez inne towarzystwo, a więc w przypadku szkody nie będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania;
  • natomiast wówczas, gdy "nabywca nie udokumentował faktu ubezpieczenia pojazdu w innej firmie (...), wystawiona przez nas polisa odnowieniowa rozwiązuje się w 30. dniu liczonym od dnia zakupu samochodu" - oświadcza AXA. Jeśli więc np. 10. dnia miesiąca zakończyła się ochrona z 12-miesięcznej polisy, a klient nie dostarczył do AXA kopii nowej polisy, zawartej w innym towarzystwie, AXA rozwiąże umowę wraz z końcem określonego w ustawie 30-dniowego okresu, ale za te 20 dni ochrony udzielanej przez AXA trzeba będzie zapłacić, ponieważ w okresie tych 20 dni AXA ponosiła ryzyko ubezpieczeniowe.

Nieprecyzyjnie skonstruowana ustawa często może przysporzyć właścicielom pojazdów problememy. Wówczas klient jest zdany na łaskę i niełaskę danego towarzystwa - a te, jak wynika z przytoczonych przykładów, doprecyzowują ustawę w sposób niekoniecznie korzystny dla klienta. By zminimalizować ryzyko wystąpienia czarnego scenariusza (czytaj: konieczności opłacania podwójnej składki za OC), lepiej zawczasu zapoznać się z ustawą i sposobami jej interpretacji w danym towarzystwie.

Źródło: ubezpieczenie.com.pl/Olga Żarnowiecka