Przejdź do treści strony

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu:

  1. z upływem okresu, na który została zawarta,
  2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu,
  3. z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 29 ust. 3,
  4. w przypadkach określonych w art. 31 ust 1 i 4,
  5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
  6. z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
  7. z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,
  8. z dniem wydania zaświadczenia o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1,
  9. lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
  10. z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust 1.

Konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość ma możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie