Przejdź do treści strony

Sprzedaż pojazdu w okresie trwania umowy ubezpieczenia

Od 11 lutego 2012 r. ulegają zmianie zasady zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki musi nastąpić - bez zgłaszania żądania przez osobę uprawnioną - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Zwrot składki przysługuje mimo wypłaty odszkodowania z uprzedniej umowy ubezpieczenia.

 Zwrot składki przysługuje w przypadku:

  1. wyrejestrowania pojazdu,
  2. odstąpienia od umowy, w przypadku gdy pojazd nie został zarejestrowany,
  3. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę w przypadku sprzedaży pojazdu – zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu,
  4. rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu niebędącego właścicielem – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia,
  5. odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  6. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku podwójnego ubezpieczenia wynikłego z zasady automatyzmu,
  7. wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu wydanego przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdu.

 W przypadku sprzedaży pojazdu zbywca w celu otrzymania zwrotu niewykorzystanej składki nie musi okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej.

Wróć do wszystkich zmian

Chcesz dowiedzieć się więcej Umów się na spotkanie