Przejdź do treści strony

Studencie! 26 lat i co dalej?

Każdy student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - wynika to z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia do systemu opieki zdrowotnej.

Kolejność zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego:

 1. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go jego pracodawca.
 2. Jeżeli student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten należy do niego.
 3. W trzeciej kolejności obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia mają rodzice studenta. Tak się dzieje jednak w przypadku tych studentów, którzy jeszcze nie pracują lub nie prowadzą własnej działalności gospodarczej oraz nie mają ukończonych 26 lat. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym każdy student, także student studiów doktoranckich, od dnia ukończenia 26 roku życia zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia jako "dziecko" zgłoszone przez rodzica.
 4. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, w której się uczy. O to, żeby uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia w NFZ, występuje sam zainteresowany. Zgłoszenia musi dokonać po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

Podczas studiów zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.  

Skończone studia i co dalej?

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (jako który przyjmuje się absolutorium) lub w momencie skreślenia z listy uczniów lub studentów. Na taki też okres NFZ może wystawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do opieki medycznej w krajach unijnych (w określonym przepisami zakresie). Prawo to wygasa jednak wcześniej, jeżeli osoba taka podejmie pracę (czy to w kraju, czy za granicą) - osoba zatrudniona w kraju unijnym podlega ubezpieczeniu opłacanemu przez pracodawcę, w lokalnej instytucji ubezpieczeniowej - odpowiedniku NFZ.

Kiedy ukończysz 26 lat i nadal sie uczysz

Zadzwoniliśmy do NFZ podając się za studenta, który nie skończył jeszcze studiów, ale ukończył 26 lat. Odmówiono mu przyjęcia w przychodni, z której dotychczas korzystał. Pracownik NFZ zalecił następujące rozwiązania:

 1. podjęcie pracy - w przypadku studenta dziennego tego konkretnego niemożliwe
 2. zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny - to samo co wyżej studenci nie mogą
 3. uzyskanie informacji na uczelni czy jest możliwe opłacanie składek za tego studenta jeszcze przez ten rok akademicki pomimo ukończenia 26 lat - wg nfz, jest taka możliwość o ile uczelnia się zgodzi
 4. wykup dobrowolnego ubezpieczenia społecznego - przy tych opcjach nie ma żadnej kary za przerwę w ubezpieczeniu społecznym
 5. wykup prywatnego ubezpieczenia, ale w przypadku powrotu do ubezpieczenia społecznego, będzie naliczona kara za przerwę w ubezpieczeniu społecznym - czyli opcja najmniej korzystna

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ

Gdy wygaśnie prawo do świadczeń zdrowotnych, można zawrzeć z NFZ umowę ubezpieczenia dobrowolnego.  Prawo do zawarcia takiej umowy przysługuje każdemu, kto nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Umowę należy wypowiedzieć w przypadku podjęcia pracy - czy to w kraju, czy za granicą. Warunkiem zawarcia umowy jest jednak wniesienie dodatkowej opłaty. Jej wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od okresu nieobjęcia ubezpieczeniem i wynosi odpowiednio:

 • 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku (obecnie 564,50 zł),
 • 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat (obecnie 1 411,26 zł),
 • 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 do 5 lat (obecnie 2 822,51 zł),
 • 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 do 10 lat (obecnie 4 233,77 zł).

Opłata dodatkowa jest wnoszona w dniu podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się dobrowolnie, NFZ może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.

Urząd Pracy płaci składkę

Jeśli po skończonych studiach zarejestrujemy się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku lub odbywająca staż, to mamy odprowadzaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli oczywiście nie podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, np. wynikającego ze statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Jak wspomniałam wcześniej mamy też możliwość zawarcia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale tylko gdy nie podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z żadnego tytułu.

Alternatywnym rozwiązaniem są natomiast prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które rozwijają się bardzo dynamicznie na naszym rynku. Możemy je posiadać nawet gdy jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się państwowa służba zdrowia, stanowią one lepszą gwarancję uzyskania potrzebnej pomocy medycznej i to znacznie wyższej jakości. Nic dziwnego, że nie tylko doskonała opieka medyczna, ale i komfort oraz poczucie bezpieczeństwa z tytułu posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego często przyczyniają się do szybszego powrotu do zdrowia.

źródło: ubezpieczenie.com.pl/ Paulina Stolarska