Przejdź do treści strony

Zasiłek opiekuńczy - kto i kiedy ma do niego prawo?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie chorobowe wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny.


Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem


Najczęstszym powodem korzystania z zasiłku opiekuńczego jest opieka nad dzieckiem.

Prawo do takiego świadczenia przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, jednak wypłacane jest tylko temu rodzicowi, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Za dzieci uważa się:

 • dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka,
 • dzieci przysposobione (adoptowane lub wychowywane w rodzinie zastępczej),
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek należy się rodzicom, którzy chcą sprawować opiekę nad:

 1. zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku:
  - nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko;
  - porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki;
  - pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
 2. chorym dzieckiem w wieku do lat 14.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę. Inaczej jest jednak w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. Wtedy zasiłek przysługuje rodzicowi nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny, mogący zająć się dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny Niekiedy powodem korzystania z zasiłku opiekuńczego jest opieka nad członkiem rodziny, którym jest małżonek, rodzice, teście, wnuki lub rodzeństwo. Możliwość taka występuje tylko wówczas, gdy osoby te w okresie sprawowania opieki pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Oczywiste jest również, że świadczenie zostanie przyznane tylko pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Jak już zostało wspomniane, zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodziny. Dlatego też nie ma możliwości otrzymania świadczenia np. z tytułu opieki nad chorą konkubiną, nawet jeśli prowadzimy z nią wspólne gospodarstwo domowe. Podobnie jest w przypadku opieki nad byłą żony lub mężem, jeśli po rozwodzie byli małżonkowie nadal mieszkają razem. Osoby takie nie są w świetle prawa traktowane już jako członkowie rodziny. Przez jaki okres przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8;
 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14;

•    14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym niż dziecko członkiem rodziny. Uwaga! Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi lub innymi członkami rodziny, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym, bez względu na przyczyny pobierania zasiłku i liczbę członków rodziny. Wysokość zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Przysługuje on za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Uwaga! Należy pamiętać o tym, że wysokość zasiłku może zostać obniżona o 25 proc. w przypadku nieterminowego dostarczenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność sprawowania opieki. Termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego wynosi 7 dni od daty jego otrzymania. Czy dobrowolnie ubezpieczony ma prawo do zasiłku opiekuńczego? Od dnia 14 czerwca 2008 r., tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 93, poz. 582), zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie.
Wymagane dokumenty do otrzymania zasiłku opiekuńczego Najważniejszym dokumentem, niezbędnym do uzyskania zasiłku opiekuńczego jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat ośmiu są:

 • oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko;
 • decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej;
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Ponadto ubezpieczony, który występuje o wypłatę zasiłku, składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.źródło: spoleczne.ubezpieczenie.com.pl, Ubezpieczenie.com.pl/ Ubezpieczeniaonline.pl